Zákony

Zákony

Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., o notároch a notárskej činnosti, v znení neskorších predpisov je účinný od 1. januára 2003 a prispieva k zlepšeniu ekonomického prostredia v Slovenskej republike.

Vychádza v ústrety predovšetkým veriteľom. Hlavným prínosom zákona je vynutiteľnosť práva, ktoré bolo doteraz najväčšou brzdou úspešného ekonomického rozvoja Slovenskej republiky. Prijatie právneho predpisu tohto druhu podporí rozvoj peňažných ústavov, ktoré majú v zálohe majetok firiem v hodnote desiatok miliónov eur, pričom ručenie je zabezpečené formou záložného práva k nehnuteľnostiam. Peňažné ústavy a iné finančné inštitúcie si po účinnosti tohto zákona môžu vynútiť časť svojich pohľadávok v skrátenom konaní a s maximálnou efektívnosťou.

Podobná právna úprava existuje v krajinách Európskej únie a zo skúseností sa môžeme poučiť aj z Českej republiky kde sa zákon úspešne uviedol do praxe už v roku 2000 (Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách zo dňa 18.januára 2000).

Zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách patrí k tým reformným zákonom, ktorý by mal priniesť efektívne zmeny v ekonomike Slovenskej republiky a spĺňa všetky predpoklady na vylepšenie vynútitel'nosti práva v podnikateľskom prostredí.

Zákon o dobrovoľných dražbách
dokument microsoft word  dokument Microsoft Word [rtf 104kB]
dokument adobe acrobat reader  dokument Adobe Acrobat Reader [pdf 168kB]
Zákon o notároch
dokument microsoft word  dokument Microsoft Word [rtf 127kB]
dokument adobe acrobat reader  dokument Adobe Acrobat Reader [pdf 191kB]
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
dokument microsoft word  dokument Microsoft Word [rtf 134kB]
dokument adobe acrobat reader  dokument Adobe Acrobat Reader [pdf 219kB]

Pre prezeranie dokumentov PDF si stiahnite Acrobat Reader.