slovník dražieb

Slovník dražieb

Pre Vašu ľahšiu orientáciu v dražobnom procese sme pripravili tento slovník. Obsahuje základné heslá, s ktorými sa stretnete pri uplatňovaní svojho práva.

Dražba

Dražbou verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

Je to tiež konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.

na začiatok

Dražobná zábezpeka

Dražobnou zábezpekou je zabezpečenie budúcich záväzkov účastníkov dražby v ustanovenej výške a forme.

Dražobná zábezpeka nesmie presiahnuť 30% z najnižšieho podania a nesmie tiež presiahnuť sumu 49 790,88 EUR.

na začiatok

Dražobník

Dražobníkom je osoba, ktorá organizuje dražbu a spĺňa zákonom stanovené podmienky a ktorej vzniklo oprávnenie na prevádzkovanie príslušnej živnosti.

na začiatok

Licitátor

Licitátorom je fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony, je zdravotne spôsobilá na výkon tejto funkcie a je oprávnená konať v mene a na účet dražobníka úkony na dražbe, a to najmä otvára dražbu, vyzýva účastníkov, aby urobili podanie, udeľuje príklep a vykonáva žrebovanie ohľadne udelenia príklepu.

Licitátor je zamestnancom dražobníka.

na začiatok

Minimálne prihodenie

Minimálne prihodenie je dopredu stanovená čiastka, o ktorú sa minimálne zvyšuje nové podanie oproti poslednému podaniu.

na začiatok

Najnižšie podanie

Je to najnižšia čiastka, za ktorú je možné kúpiť predmet dražby.
U tejto čiastky sa taktiež začína s licitáciou (ponukami).

na začiatok

Náklady dražby

Náklady dražby sa hradia z výťažku dražby, v súlade s ustanovením § 25 zákona o dobrovoľných dražbách.

Skladba nákladov dražby:
  1. provízia dražobníka - cca 5 % z výťažku dražby,
  2. vypracovanie znaleckého posudku,
  3. notárske overenia podpisov - podľa platného cenníka notára,
  4. náklady na právne služby - v súlade s vyhláškou č. 655/2004 Z.z.,
  5. náklady na cestovné, prehliadka dražených predmetov,
  6. ak nebude predmet dražby vydražený alebo ak výťažok dražby nepokryje náklady, hradí náklady dražby alebo ich zostávajúcu časť navrhovateľ ak v zmluve o vykonaní dražby nie je dohodnuté inak.
na začiatok

Navrhovateľom dražby je osoba, ktorá navrhuje vykonanie dražby.

na začiatok

Opakovaná dražba

V prípade, že predmet dražby nebude počas prvého kola dražby vydražený alebo dražba bude zmarená, je možné vykonať opakovanú dražbu. Tá sa uskutoční na základe Zmluvy o vykonaní opakovanej dražby uzavretej medzi navrhovateľom predchádzajúcej dražby a dražobníkom, ktorý vykonával predchádzajúcu dražbu. Táto Zmluva musí byť uzavretá do 10 dní po doručení zápisnice o vykonanej dražbe alebo vyrozumení o zmarení dražby.

Opakovanú dražbu nie je možné vykonať, ak dražobník upustil od dražby alebo ak bola dražba vyhlásená za neplatnú.

Dražobník uverejní Oznámenie o konaní opakovanej dražby v registri dražieb, vyvesí ho vo verejne prístupnej časti objektu, v ktorom sa dražba bude konať a zašle ho zákonom stanoveným osobám najmenej 10 dní pred začatím dražby. Obdobne ako u Oznámenia o dražby platí, že rovnopis Oznámenia o konaní opakovanej dražby, ktorý bude uložený u dražobníka, musí byť podpísaný navrhovateľom dražby; podpis navrhovateľa dražby musí byť úradne osvedčený.

na začiatok

Podanie

Podanie je ponuka účastníka dražby urobená v priebehu dražby aspoň vo výške najnižšieho podania.

Ďalšie podanie musí prevyšovať podanie už urobené najmenej o minimálne prihodenie, ak nie je ďalej ustanovené inak.

Ak boli rozdané čísla, musí byť ponuka urobená ústne a zdvihnutím čísla, pričom podanie je úplné až ústnou ponukou.

na začiatok

Predmet dražby

Predmetom dražby môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku v tom prípade, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú zákonom stanovené podmienky.

Nie je možné dražiť napr. cenné papiere, majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb; viac v § 3 zákona o dobrovoľných dražbách.

na začiatok

Príklep

Príklepom je úkon licitátora spočívajúci v klepnutí kladivkom, čím dochádza za ustanovených podmienok k prechodu vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby.

na začiatok

Register dražieb

Notársky centrálny register dražieb je miesto, kde sú vo verejne prístupnom informačnom systéme (internet) uverejnené informácie určené Zákonom o dobrovoľných dražbách alebo informácie poskytnuté dobrovoľne ostatnými účastníkmi dražieb.

Register dobrovoľných dražieb nájdete na internetovej stránke www.notar.sk.

na začiatok

Spoločná dražba

Ak ide o dražbu hnuteľných vecí a najnižšie podanie pri žiadnej z nich nepresahuje 16 596,96 eura, je možné ich vydražiť v spoločnej dražbe; dražobník je povinný určiť poradie, v akom budú dražené. Vyvolanie sa vykoná pri každom predmete dražby samostatne. Vo vyvolaní musí byť uvedené aj poradové číslo predmetu dražby.

na začiatok

Vydražiteľ

Vydražiteľom je účastník dražby, ktorému bol udelený príklep licitátora, a ktorý v stanovenej lehote uhradil cenu.

na začiatok

Výťažok dražby

Výťažkom dražby je suma dosiahnutá vydražením a jej prípadné príslušenstvo ponížená o náklady dražby (odmena, oprávnené náklady a hotové výdavky notára).

na začiatok

Vyvolanie

Vyvolanie je vyhlásenie licitátora o predmete dražby a tiež výzva účastníkom dražby na podávanie ponúk.

na začiatok

Záložný veriteľ

Záložný veriteľ je osoba, ktorej pohľadávka je zabezpečená záložným právom a ktorá je oprávnená konať v mene vlastníka podľa osobitného zákona (Občiansky zákonník).

na začiatok